Säännöt

KUOPION SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY
Säännöt, vahvistettu 14.11.2019

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Kuopion Seudun Yrittäjänaiset ry (myöhemmin ”Yhdistys”),
ruotsiksi Kuopio Metropolitan Area Företagarkvinnor rf ja englanniksi The Women
Entrepreneurs of Kuopio Area. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio ja sen y-tunnus on:
1045730-3. Yhdistys toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n (myöhemmin ”Liitto”)
varsinaisena jäsenenä.
Yhdistys on suomenkielinen. Rekisteröinti- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Tarkoitus

2 § Yhdistys toimii yrittäjinä toimivien ja yrittäjyyttä edistävien naisten paikallisena
yrittäjä- ja elinkeinopoliittisena etujärjestönä.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää naisyrittäjyyttä sekä edistää ja parantaa
naisyrittäjien yritystoiminnan edellytyksiä omalla, paikallisella toiminta-alueellaan.
Yhdistys edistää toiminnallaan myös tervettä kilpailua ja yrittäjänaisten välistä
yhteistyötä. Koko Yhdistyksen jäsenkuntaa koskevissa edunvalvontakysymyksissä
sen tavoitteet ovat yhteneväiset Liiton tavoitteiden kanssa.
Toimintamuodot


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys yhteistoiminnassa Liiton kanssa:

 • edustaa jäseniään 2§:ssä mainituissa asioissa sekä tukee jäsentensä toiminnallisten päämäärien toteuttamista
 • edustaa jäseniään suhteessa kunnallishallintoon yhteistyössä muiden yrittäjäyhdistysten kanssa toimimalla jäsentensä etujen ajamiseksi muun muassa tekemällä naisyrittäjien taloudellista ja toiminnallista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä sekä aloitteita ja antamalla yrittäjyyteen liittyviä lausuntoja ja esityksiä sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä myös viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin
 • edistää toiminnallaan yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yrittäjänaisten välistä yhteistyötä
 • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa erityisesti naisyrittäjyyttä koskevissa asioissa
 • tiedottaa Yhdistyksen kokouksen päätöksistä jäsenilleen
 • edistää jäsentensä toimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla
 • Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden yrittäjyyttä kannattavien ja edistävien yhteisöjen kanssa.
 • Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta, ja vastaanottaa lahjoituksia sekä testamentteja
 • Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
 • Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua pääasiallisesti liiketaloudelliseksi
 • Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna toimintansa tukemiseksi rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, myyjäisiä sekä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia.

Jäsenyys


4 § Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä:


a) varsinaisiksi jäseniksi yrittäjinä toimivat ja yrittäjyyttä kannattavat ja edistävät
luonnolliset henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä, sekä


b) kannattajajäseniksi luonnollisia henkilöitä, kuten opiskelijoita ja yritystoimintansa
lopettaneita senioriyrittäjiä, sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä, jotka
sitoutuvat noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä, sekä


c) rinnakkaisjäseniksi toisessa Liittoon kuuluvassa jäsenyhdistyksessä varsinaisena
jäsenenä toimivia jäseniä.


Kaikki jäsenet hyväksyvät Yhdistyksen tarkoituksen sekä sitoutuvat
noudattamaan sen sääntöjä ja pyrkimyksiä, sen tekemiä sopimuksia sekä
hallintoelinten päätöksiä. Jäsenten ottamisesta päättää Yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua Yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi Yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi
erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.


5 § Jäsen voi erota Yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroaminen tulee voimaan, kun tieto siitä on vastaanotettu, jolloin jäsenen oikeudet ja velvollisuudet Yhdistystä kohtaan päättyvät, mukaan lukien edustukset ja
luottamustoimet Yhdistyksen hallinnossa.


Maksettua jäsenmaksua ei palauteta. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan verovuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Mikäli jäsenen rikkomusta voidaan pitää lievänä, hallitus voi erottamisen sijasta antaa 
rikkomuksen tehneelle jäsenelle kirjallisen varoituksen, joka merkitään pöytäkirjaan ja annetaan tiedoksi asianomaiselle jäsenelle.


Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä vuodelta.


Jäsenmaksu ja kannattajamaksu


6 § Yhdistyksen jäsenet maksavat Yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättämän liittymis- ja jäsenmaksun. Liitto laskuttaa Liiton jäsenyhdistysten varsinaisten
jäsenten jäsenmaksut ja palauttaa jäsenyhdistykselle Liittokokouksen vahvistaman, jäsenyhdistykselle jäsenmaksusta kuuluvan osuuden.


Mikäli Liitto laskuttaa myös muita Liiton hyväksymiä jäsenmaksuja, se palauttaa nämä maksut suoraan Yhdistykselle. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja(t) ja kunniajäsen(et) ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.


Liiton jäsenyys ja edustus


7 § Yhdistys kuuluu jäsenenä koko maata käsittävään etujärjestöön, Suomen Yrittäjänaiset ry:hyn ja noudattaa sen sääntöjä ja pyrkimyksiä, sen tekemiä sopimuksia sekä hallintoelinten päätöksiä omassa toiminnassaan. Liiton kokouksissa Yhdistystä edustavat sen kokouksen valitsemat edustajat. Liitosta erotessaan Yhdistys ei voi käyttää Liiton logoa eikä Yrittäjänainen- nimikettä.


Hallinto- ja toimielimet


8 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää Yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on Yhdistyksen hallitus. Hallitus voi valita keskuudestaan toimikuntia hoitamaan hallituksen valvonnan alaisena hallituksen toimivaltaan kuuluvia juoksevia asioita. Hallituksella on Yhdistyksen kokouksen valitsema puheenjohtaja, ja varapuheenjohtaja, jonka hallitus on valinnut keskuudestaan.


9 § Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa. Kokous pidetään vuoden alkupuoliskolla viimeistään kesäkuussa hallituksen määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus, ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun Yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 Yhdistyksen varsinaisista ja äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten.


Kutsu Yhdistyksen kokoukseen on hallituksen toimesta lähetettävä jäsenille sähköpostitse tai julkaistava Yhdistyksen kotisivuilla tai vastaavassa mediassa vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta ja siitä voidaan lisäksi vaihtoehtoisesti ilmoittaa muulla hallituksen määräämällä tavalla.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kysymykset, jotka jokin varsinaisista jäsenistä haluaa saada Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on
esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuusitoista (16) vuorokautta ennen kokousta.


10 § Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti. Varsinaisina jäseninä olevilla henkilöillä on läsnäolo- ja äänioikeus. Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Osallistuminen edellyttää, että jäsenellä tulee olla jäsenmaksu maksettu.


Äänestyksessä ratkaisee 16 ja 17 §§:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin paitsi vaaleissa ja luottamusta koskevissa asioissa, jos joku äänioikeutettu edustaja vaatii suljettua äänestystä.


11 § Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja. Varsinaisessa Yhdistyksen kokouksessa;

 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus Yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaa toimintavuotta varten
 • päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudeksi, mikäli puheenjohtajan toimikausi päättyy ja ottaen huomioon, ettei sama henkilö voi tulla yhtäjaksoisesti valituksi kuin kolmeksi kaudeksi eli kuudeksi vuodeksi
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 12§:n määräämissä rajoissa ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudeksi ottaen huomioon, ettei sama henkilö voi tulla yhtäjaksoisesti valituksi hallitukseen kuin kolmeksi kaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kuusi (6) vuotta hallituksen jäsenenä tai varapuheenjohtajana toiminut voidaan kuitenkin valita hallituksen puheenjohtajaksi
 • valitaan Yhdistyksen edustajat, yksi (1) varsinainen jäsen jokaista alkavaa kolmeakymmentä (30) varsinaista jäsentä kohden Liiton kokouksiin, kuitenkin enintään viisi (5) edustajaa. Edustajien määrä lasketaan yhdistysten jäsenrekisterissä 30.6. mennessä Liitolle ilmoittamasta jäsenmäärästä. Edustajan jäsenmaksu tulee olla maksettu
 • kullakin edustajalla on yksi (1) ääni ja heidän on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti. Edustaja voi edustaa enintään yhtä varsinaista jäsenyhdistystä
 • valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja sekä määrätään heidän palkkionsa
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai varsinaisten jäsenten hallitukselle vähintään kuusitoista (16) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Yhdistyksen muissa kuin varsinaisissa kokouksissa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja taikka heidän ollessa
estyneinä kokouksen valitsema henkilö.


Hallitus


12 § Hallitus käyttää Yhdistyksen toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan Yhdistyksen kokouksessa kaksivuotiskaudeksi eli kahdeksi (2) toimintavuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneen Yhdistyksen kokouksen jälkeen.

Hallituksen järjestäytymiskokous on välittömästi Yhdistyksen kokouksen jälkeen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri, rahastonhoitaja ja rekisterinhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallitukseen kuuluvista jäsenistä on läsnä.


Kokouskutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti hallituksen jäsenten ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Äänestyksessä ratkaisee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.


13 § Hallituksen tehtävänä on:

 • edustaa Yhdistystä ja hoitaa sen asioita näiden sääntöjen ja Yhdistyksen kokouksen hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaisesti
 • suunnitella ja toteuttaa Yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa
 • valmistella asiat Yhdistyksen kokouksiin ja kutsua koolle Yhdistyksen kokoukset
 • vastata Yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta, hyväksyä toimintakertomus ja laatia talousarvioehdotus sekä toimintasuunnitelma Yhdistyksen kokoukselle esitettäväksi
 • huolehtia Yhdistyksen varojen sijoittamisesta turvallisesti ja tuloa tuottavasti
 • ylläpitää kiinteätä yhteyttä Liittoon sekä toteuttaa omalla paikkakunnallaan Liittokokousten päätökset
 • nimetä Yhdistyksen kokouksen antaman valtuutuksen nojalla Yhdistyksen edustajat Liittokokoukseen
 • päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta ja varoituksen antamisesta
 • asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat
 • tehdä esitys Yhdistyksen kokoukselle kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen valitsemisesta.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus


14 §Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja  rahastonhoitaja, aina kaksi (2) näistä yhdessä.


Tilinpäätös ja -tarkastus


15 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit annetaan vähintään kuukautta ennen kokousta toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa lausuntonsa hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa.


Sääntöjen muuttaminen


16 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) annettujen äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.


Yhdistyksen purkaminen


17 § Päätös Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava ehdotuksesta
Yhdistyksen purkamiseksi sekä ehdotuksen merkityksestä ja sisällöstä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Liitolle tai muuhun naisyrittäjäaatteen hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhteisölle tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.
 

Säännöt PDF-muodossa

Voit ladata yhdistyksen säännöt PDF-muodossa täältä:

Kuopion Seudun Yrittäjänaisten Säännöt - PDF